Contemporary Apartment in Paris by Iryna Dzhemesiuk & Vitaliy Yurov

Architects: Iryna Dzhemesiuk & Vitaliy Yurov
Location: Paris, France
Year: 2015
Photo courtesy: Iryna Dzhemesiuk & Vitaliy Yurov

apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-01 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-02 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-03 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-04 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-05 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-06 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-07 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-08 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-09 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-10 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-11 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-12 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-13 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-14 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-15 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-16 apartment-paris-iryna-dzhemesiuk-vitaliy-yurov-17

Thank you for reading this article!