White Sands by SVOYA Studio

Architects: SVOYA Studio
Location: Dnipropetrovsk, Ukraine
Year: 2012
Photo courtesy: Tanya Kovalenko

White SVOYA Studio-01 White SVOYA Studio-02 White SVOYA Studio-03 White SVOYA Studio-04 White SVOYA Studio-05 White SVOYA Studio-06 White SVOYA Studio-07 White SVOYA Studio-08 White SVOYA Studio-09 White SVOYA Studio-10 White SVOYA Studio-11 White SVOYA Studio-12 White SVOYA Studio-13 White SVOYA Studio-14 White SVOYA Studio-15 White SVOYA Studio-16 White SVOYA Studio-17 White SVOYA Studio-18 White SVOYA Studio-19 White SVOYA Studio-20

Thank you for reading this article!